BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Offentlige og Private Barnehager

Oppsummering. Utvalgte nøkkeltall for Offentlig/Privat  

Barnehagene
Barnehager etter eieform og størrelse. 2001-2012
Barnehagenes areal per barn og per barnehage. Kommunale og private barnehager. 2006-2012

Barna
Antall barn i private og offentlige barnehager. 2001-2012

Ansatte og kompetanse
Antall ansatte og antall årsverk i private og offentlige barnehager. 2001-2012
Antall barn per pedagog og pedagoger i alt i private og offentlige barnehager. 2001-2012
Pedagogiske ledere og barn per pedagogisk leder. Kommunale og private barnehager
Styrere og pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet. Kommunale og private barnehager

Tilskudd og finansiering
Tilskudd til offentlige og private barnehager - samlet, per barn og per oppholdstime. 2001-2012
Tilskudd til private barnehager - Forholdstall Private/Kommunale barnehager.

Foreldrebetaling
Foreldrebetaling i kommunale og private barnehager - samlet beløp, andel og per barn. 2004-2012

Produktivitet
Oppholdstimer per årsverk og per 1000 kroner tilskudd. Kommunale og private barnehager

Lønnsutvikling
Månedslønn for ansatte i private og kommunale barnehager - etter stillingstype. 2008-2012.
Offentlig og Privat
Menyområdet "Offentlig og Privat" gir en oppsummerende sammenlikning av de kommunale og private barnehagene. Erfaringene tilsier at det er stor interesse for slike sammenlikninger - og hvordan fordelingen på kommunale og private har utviklet seg gjennom den sterke utbyggingsfasen det siste tiåret. Derfor et eget menyområde - selvom mye av den samme informasjonen også finnes innebygd i de andre menyområdene.
Modulene under "Barnehagene" sammenlikner kommunale og private barnehager etter antall og størrelse.
Modulene under "Barna" viser hvordan barnehagebarna fordeler seg på kommunale og private barnehager - og hvordan utviklingen har vært det siste tiåret.
Modulene under "Ansatte og kompetanse" sammenlikner bemanning og pedagogisk kompetanse i kommunale og private barnehager.
Modulene under "Tilskudd og finansiering" sammenlikner de offentlige tilskuddene til kommunale og private barnehager - og hvordan tilskuddene har utviklet seg samlet og per barn og per oppholdstime.
Modulene under "Foreldrebetaling" viser hvor mye foreldrebetalingen betyr i kommunale og private barnehagene - samlet og per barn.
Modulene under "Produktivitet" sammenlikner hvor mange oppholdstimer som produseres per ansatt og per 1000 kroner tilskudd i kommunale og private barnehager.
Under Lønnsutvikling hentes tall fra lønnsstatistikkene - og viser lønnsutviklingen for ansatte i barnehagene - etter stillingstype og eieform. Finnes bare på landsnivå

Modultyper  og innhold
Velg innhold fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger region i valgboksene på modulen.
Det finnes flere modultyper for hver temaområde. Du finner lenker til disse øverst til høyre på hver modul.
Mer informasjon om modultyper  og hvordan de brukes finnes her.

     
     
     
     
     
     
     
     
 Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS