BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
BarnehageProfilen gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for barnehagesektoren. Innholdet bygger på den offisielle statistikken fra Statistisk sentralbyrå og er oppdatert med endelige tall for året 2012.
Nettstedet er under oppbygging og utprøving - og ligger foreløpig på en treg server. Mer innhold kommer i løpet av 2013. Mer informasjon: Se OmBarnehageProfilen i toppmenyen.
     
 Velg region >>>    .. og figurene nedenfor viser tall for valgt region.    
     
Ansatte og kompetanse    
Barn per ansatt. Alle barnehager. 2004-2012
The chart showing Series 1 series.
  Barn per ansatt. Kommunale og private barnehager
The chart showing Kommunale series, Private series.
  6,3 barn per ansatt
På landsbasis var det 6,32 barn per ansatt i barnehagene i 2012. Bemanningen i forhold til antall barn har endret seg lite de siste årene - men er svakt synkende.
Kommunale barnehager hadde 6,22 barn per ansatt, mens det var 6,44 barn per ansatt i de private.
Finnmark hadde 5,63 barn per ansatt - og var eneste fylke som innfridde målsettingen om maksimalt 6 barn per ansatt. I Oslo - der debatten om bemanning går høyt - var det 6,15 barn per voksen, men bare de tre fylkene i Nord-Norge lå bedre an. Flest barn per ansatt finner vi i Vest-Agder med 6,80 barn.
Om lag 160 av landets kommuner innfrir idag en målsetting om maksimalt 6 barn per ansatt.
Utviklingen i din region finner du her
     
Barn og dekningsgrader    
Dekningsgrad. Barn 1-5 år. Prosent. 2000-2012
The chart showing Series 1 series.
  Dekningsgrad barn 1-2 år og 3-5 år. Prosent. 2000-2012
The chart showing 1-2 år series, 3-5 år series.
  95 tusen flere barn siden 2001
På landsbasis var det om lag 95 tusen flere barn i barnehage i 2012 enn i 2001. For barn i alderen 0-5 år har dekningsgraden gått opp fra 53,5 prosent i 2001 til 76,2 prosent i 2012. I aldersgruppen 1-5 år var dekningsgraden 90,1 prosent - som altså betyr at 9 av 10 barn i denne alderen hadde plass i barnehage.
Dekningsgraden gikk sterkt opp fram til 2008 - men på landsbasis har den økt forholdsvis lite i årene deretter.
Utviklingen i din region finner du her
     
Framtidig behov    
Middels vekst. Barn i alderen 0-5 år. 2012-2040
The chart showing 2012 series, 2015 series, 2020 series, 2025 series, 2030 series, 2035 series, 2040 series.
  Ingen netto innvandring. Barn 0-5 år. 2012-2040
The chart showing 2012 series, 2015 series, 2020 series, 2025 series, 2030 series, 2035 series, 2040 series.
  Fortsatt behov for utbygging
På landsbasis vil det bli nesten 45 tusen flere barn i alderen 0-5 år fram til 2020 - og ytterligere nesten 30 tusen fler fram til 2030 - hvis SSBs befolkningsframskrivninger i normalscenarie med middels nasjonal vekst og middels innvandring slår til. Det betyr at behovet for nye barnehageplasser er stort også i årene som kommer.
Høy innvandring gir betydelig sterkere vekst - mens det uten netto innvandring blir færre barn i de fleste kommuner. Så usikkerheten er stor - særlig for de siste årene i perioden.
Det blir store regionale forskjeller.
Framskrivningene for din region finner du her
     
Kommunale og private barnehager    
Antall barnehager etter eieform. 2001-2012
The chart showing Kommunale series, Private series, Fylke/Stat series.
  Barn per barnehage. Kommunale og private. 2001-2012
The chart showing Kommunale series, Private series.
  Flere private enn kommunale barnehager
I 2012 var det registrert 6394 barnehager på landsbasis. Av disse var 3411 (53,3 prosent) private.
Fra 2001 til 2008 fikk landet nesten 1000 nye barnehager - de fleste private. Antallet barnehager var på sitt høyeste i 2008 med om lag 6700. De siste årene har det blitt færre - særlig private barnehager.
Barnehagene har blitt større. I 2001 var det i gjennomsnitt 33 barn per barnehage - mens det i 2012 var økt til 45 barn.
De kommunale barnehagene er størst med 50 barn i gjennomsnitt. Gjennomsnittsstørrelsen for de private er 40 barn.
Struktur og utvikling for din region finner du her.
     
Ansatte og kompetanse    
Antall ansatte med pedagogisk utdanning. 2004-2012
The chart showing Førskolelærer series, Andre pedagoger series.
  Antall barn per førskolelærer. 2001-2012
The chart showing Styrer series.
  Flere pedagoger - men liten økning per barn
Barnehagene hadde drøyt 34 000 ansatte med pedagogisk utdanning i 2012. Det er opp fra 25 000 i 2006. De aller fleste hadde utdanning som førskolelærer, men drøyt 10 prosent (3692) hadde annen pedagogisk utdanning.
Pedagoger utgjorde 37,4 prosent av barnehagenes samlede sysselsetting i 2012. Andelen har økt svakt siden 2006.
I 2012 var det 8,4 barn per pedagog på landsbasis. Det er ned fra 9,4 barn i 2006. Så pedagogtettheten har økt de siste årene - men lite. Antall barn per førskolelærer kan følges over en lenger periode - og har gått ned fra 11,2 i 2001 til 9,4 i 2012.
Pedagogtettheten i din region finner du her.
     
Barnehagenes økonomi    
Driftsutgifter til barnehage som andel av kommunens samlede utgifter. 2001-2012. Prosent. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Driftsutgifter til barnehage per innbygger. 2001-2012. Kroner. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Sterk vekst i tilskuddene
Barnehagene mottok nesten 37 milliarder i offentlige driftstilskudd i 2012. På landsbasis utgjorde det 7241 kroner per innbygger. De offentlige kostnadene til drift av barnehager har økt sterkt det siste tiåret. I 2001 var de samlede tilskuddene på 8,5 milliarder og 1899 kroner per innbygger.
I 2012 utgjorde barnehagetilskuddene i gjennomsnitt 14,6 prosent av kommunenens samlede driftsutgifter - ned fra 14,7 prosent i 2011. I 2001 var denne andelen 7,1 prosent.  
Tilskuddene til barnehager i din region finner du her
     
Barnehagenes økonomi    
Samlede tilskudd til kommunale og private barnehager. 1000 kr.
The chart showing Kommunale series, Private series.
  Tilskudd per barn til kommunale og private barnehager.1000 kr.
The chart showing Kommunale series, Private series.
  Høyest tilskudd i kommunale barnehager
Kommunale barnehager mottok nesten 93 000 kroner i offentlige tilskudd per barn i 2012. Private barnehager fikk snaut 82 000 kroner per barn. Tilskuddet per oppholdstime var på 44,5 kroner i kommunale barnehager - og 38,9 kroner i private barnehager.
Under menyvalget "Offentlig/Privat" har vi samlet moduler som sammenlikner kommunale og private barnehager
Tilskuddene til kommunale og private barnehager i din region finner du her
     
Barn og dekningsgrader    
Oppholdstimer per barn. Alle barnehager. 2004-2012
The chart showing Series 1 series.
  Andel barn med heltid og deltid. Alle barnehager
The chart showing Heltid series, Deltid series.
  Oppholdstiden øker - færre med deltidsplass
Barnas oppholdstid i barnehagen øker. Landsgjennomsnittet er opp fra 1873 timer per år i 2004 til 2094 timer i 2012.
Dette har sammenheng med at færre barn har deltidsplass. I 2001 hadde 36 prosent av barnehagebarna deltidsplass - med en avtalt oppholdstid på 32 timer eller mindre per uke. I 2012 var andelen barn på deltidsplass redusert til 5 prosent på landsbasis.
Oppholdstiden varierer imidlertid mye mellom regionene. I Lørenskog kommune utenfor Oslo var gjennomsnittlig oppholdstid på 2161 timer i 2012. I Flå kommune i Hallingdal/Buskerud var oppholdstiden 1494 timer per barn.
Gjennomsnittlig oppholdstid i din region finner du her.
Andelen med deltidsplass finner du her.
     
Betydning    
Barnehagenes andel av samlet sysselsetting. 2001-2012. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Kommunale barnehagers andel av samlet kommunal sysselsetting. 2006-2012. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  3,5 prosent arbeider i barnehage
Barnehagene hadde nesten 89 tusen ansatte i 2011. Det utgjorde 3,5 prosent av den samlede sysselsettingen på landsbasis. Andelen har gått opp fra 2,4 prosent i 2001 - så barnehagenes betydning for sysselsettingen øker.
De kommunale barnehagene stod for 11,6 prosent av den samlede kommunale sysselsettingen i 2011 - opp fra 9,4 prosent i 2005.
Barnehagenes betydning for sysselsettingen varierer mye mellom regionene. I Rennesøy kommune i Rogaland skaper barnehagene 11,1 prosent av den samlede sysselsettingen. I Nord-Aurdal kommune i Oppland står barnehagene for bare 2,1 prosent av den samlede sysselsettingen.
Barnehagenes betydning for sysselsettingen i din region finner du her
     
     
     
 Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS